Progression
Regulamin bezpłatnej konsultacji

I. Ogólne Postanowienia

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z „Formularza kontaktowego Progression” dostępnego na stronie internetowej Progression.pl w celu uzyskania nieodpłatnych konsultacji.

II. Definicje

Poniżej przedstawiamy definicje używane w niniejszym Regulaminie:

Formularz kontaktowy Progression: Formularz na stronie internetowej Progression.pl, który umożliwia Użytkownikom przekazywanie tematów do nieodpłatnej konsultacji.

Użytkownik: Osoba, która korzysta z Formularza kontaktowego Progression w celu uzyskania nieodpłatnych konsultacji.

 III. Dostęp do Formularza kontaktowego Progression

 Dostęp do Formularza kontaktowego Progression jest otwarty i nie wymaga od Użytkownika rejestracji ani logowania.

Progression Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom dostęp do Formularza kontaktowego bez dodatkowych opłat przez czas nieokreślony, lecz zastrzega sobie prawo do jej zaprzestania bez konieczności podawania przyczyn.

Formularz kontaktowy Progression służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Progression Sp. z o.o. w zakresie tematycznym określonym w formularzu.

 IV. Korzystanie z Formularza kontaktowego Progression i Obowiązki Użytkownika

 Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego Progression poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, tematu rozmowy.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Formularza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść przesłanych przez siebie informacji i danych. Niedopuszczalne jest podawanie fałszywych danych osobowych lub danych innej osoby bez jej zgody.

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się z aktualnym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 V. Konsultacje

 Użytkownikom korzystającym z Formularza kontaktowego Progression przysługuje jednorazowa nieodpłatna wideokonsultacja, na platformie Google Meet trwająca maksymalnie 30 minut, do której link wysyłamy link w wiadomości email.

Progression Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji w przypadku, gdy Użytkownik już wcześniej korzystał z tej formy konsultacji.

 VI. Odpowiedzialność Progression Sp. z o.o.

 Progression Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie uzyskanych informacji podczas konsultacji.

Progression Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do Formularza kontaktowego wynikające z przyczyn technicznych lub niezależnych od firmy.

Progression Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez podawania przyczyn.

 VII. Przetwarzanie danych osobowych

 Administratorem danych osobowych jest Progression Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Głowackiego 28/705 10-561 Olsztyn NIP: 7393988488 REGON: 526226168 KRS: 0001052764
Kontakt z administratorem: biuro@progression.pl.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili: prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z bazy danych Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane jedynie współpracownikom, aby mogli oni wykonywać swoje obowiązki, mogą być również udostępniane organom państwowym na ich żądanie lub za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych na witrynie internetowej www.progression.pl znajduje się w Polityce Prywatności i Cookies w stopce strony głównej progression.pl

Data aktualizacji: 13.09.2023r.

Bezpośrednikontakt