Progression
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:


Administratorem danych osobowych jest: Progression Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Głowackiego 28/705, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001052764. NIP: 7393988488 REGON: 526226168

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać z swoich praw związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@progression.pl. Cele przetwarzania danych osobowych:

 

a)    w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/i rekrutuje, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

b)    w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),3) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana dodatkowej zgody na przetwarzane danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie progression.pl, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu rekrutacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy pracy).


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Brak podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.


Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji w naszej firmie oraz uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych:

 

a)    W przypadku danych przetwarzanych na potrzeby bieżącej rekrutacji, dane są przechowywane nie dłużej niż rok, chyba, że wcześniej zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych.

b)    W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane nie dłużej niż 2 lata, jeśli zgoda nie zostanie wycofana.

c)     W celach marketingowych będą przetwarzane wyłącznie niezbędne dane i będą one przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych Administratora, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.Automatyczne podejmowanie decyzji: W procesie rekrutacji nie będzie podejmowanych automatycznych decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.


Klauzula informacyjna ta ma na celu zapewnienie Państwu transparentności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z nią dokładnie i zgłaszanie ewentualnych pytań lub zastrzeżeń w związku z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: biuro@progression.pl

 

 

Data aktualizacji: 13.09.2023r.

 
Bezpośrednikontakt