Progression
Regulamin świadczenia usług przez Progression Sp. z o.o.
1.Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług w Serwisie Progression. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, warunki odstąpienia od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z opisem Usługi przesłanym jako Ofertę lub znajdującymi się na stronie internetowej www.progression.pl, warunkami oraz Regulaminem Świadczenia Usług przez Progression.pl, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

2. Definicja terminów

Usługodawca  – Progression Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Głowackiego 28/705, 10-448 Olsztyn, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, Prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0001052764, NIP: 7393988488, REGON: 526226168, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł. Usługodawca jest dostawcą usług internetowych, organizatorem szkoleń, dostawcą usług doradczych. Kontakt: biuro@progression.pl, telefon: 798 959 667

Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.progression.pl

Usługobiorca – osoba fizyczna,  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wypełniła Formularz Zgłoszeniowy dla wskazanej przez siebie osoby lub osób wraz ze wskazaniem terminu Szkolenia oraz dokonała opłaty za Szkolenie. Usługobiorca może być jednocześnie Uczestnikiem.

Uczestnik – Osoba fizyczna zgłoszona przez Usługobiorcę do udziału w Szkoleniu.

Konsument – Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

Usługi – ogół usług oferowanych przez Usługodawcę tj. szkolenie otwarte, zamknięte, usługi doradcze.

Szkolenie otwarte – usługa szkoleniowa stacjonarna, która obejmuje działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia, którego program, miejsce i termin znajduje się na stronie progression.pl, organizowanego przez Usługodawcę, a prowadzone wskazaną przez niego osobę, dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która dokona płatności w określonym terminie.

Webinar – Płatne wydarzenie edukacyjne przeprowadzane w formacie online, dostępne dla Usługobiorców po dokonaniu opłaty i zarejestrowaniu się za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.

Szkolenie zamknięte –  usługa, która obejmuje działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia zorganizowana dla Usługobiorcy, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy z Usługodawcą.

Szkolenie online – Usługa szkoleniowa realizowana zdalnie za pośrednictwem technologii internetowej, która obejmuje działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia w formie cyfrowej. Szkolenie online jest dostępne dla Usługobiorców po dokonaniu opłaty i wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego, umożliwiając uczestnictwo bez konieczności fizycznej obecności w wyznaczonym miejscu.

Usługi doradcze – ogół działań związanych z doradztwem, wsparciem, nadzorem personelu Usługobiorcy w zakresie dotyczącym m.in. zarządzania strategicznego, transformacji cyfrowej, nowych technologii, automatyzacji procesów i dofinansowań projektów.

Oferta – propozycja Usług, zawierająca szczegółowy zakres i warunki Usług dla Usługobiorcy, albo oferta znajdująca się w Serwisie w odniesieniu dla szkoleń otwartych lub online– zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.

Formularz zgłoszeniowy – Narzędzie służące do składania zamówienia na zakup Stacjonarnego Szkolenia Otwartego, Szkolenia Online, Webinaru. Aby złożyć zamówienie, Usługobiorca musi wybrać termin i miejsce Usługi i podać niezbędne dane do realizacji zakupu.

Formularz kontaktowy – wszystkie formularze dostępne w serwisie, które służą do nawiązania kontaktu z Usługodawcą w celu poznania Oferty dotyczącej Usługi.

Formularz Bezpłatnej Konsultacji – Formularz kontaktowy w Serwisie,  który umożliwia Usługobiorcy przekazywanie tematów do nieodpłatnej konsultacji.

Zamówienie – Oświadczenie woli Usługobiorcy dotyczące zawarcia Umowy na odległość, składane za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie, co do którego Usługobiorca składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącej Usługi. Usługobiorca podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Umowa –  Porozumienie między Usługodawcą a Usługobiorcą dotyczące zakupu Usługi, zawarte za pośrednictwem Serwisu poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i opłacenie złożonego Zamówienia przez Usługobiorcę, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do wydania/przeprowadzenia Usługi i wystawienia faktury, a Usługobiorca do opłacenia Faktury.

Wymagania Techniczne –  Minimalne wymagania sprzętowe i programowe potrzebne do korzystania z systemu teleinformatycznego Serwisu tj. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, Usługobiorca musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari. Administrator nie zapewnia dostępu do urządzeń komputerowych, łącza internetowego oraz systemów komputerowych, o których mowa w niniejszej definicji.

Promocje – Specjalne oferty cenowe dostępne w Serwisie na określonych warunkach.

Regulamin –  Niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług oraz prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.

3. Szkolenia stacjonarne otwarte lub online:

3.1 Proces zapisu na szkolenie:

Składanie Zamówień możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy minimalnych Wymagań Technicznych.

Przed zapisaniem się na szkolenie Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Świadczenia Usług i dostosowania się do jego postanowień.

Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na szkolenie dostępnego w Serwisie stanowi zawarcie Umowy wiążącej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego poprzez Serwis, Usługodawca wyśle potwierdzenie zapisu drogą mailową.

Na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, na podane adresy e-mail Usługobiorca otrzyma wszelkie szczegóły organizacyjne dotyczące udziału w szkoleniu. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 3 dni roboczych przed zajęciami prosimy o kontakt pod adresem biuro@progression.pl

3.2 Płatności:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie 100% przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia maksymalnie na 5 dni robocze przed szkoleniem na nr konta 69 1870 1045 2078 6298 0001. Opłatę uważa się za wniesioną z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. Szczegółowe dane do przelewu są wysyłane w mailu potwierdzającym zapis na szkolenie lub jest możliwość wykonania płatności poprzez serwis PayU.

Cena szkolenia jest widoczna na stronie Serwisu przy danym szkoleniu, dotyczy udziału 1 osoby i zawiera:

Szkolenia online: 
udział w zajęciach, komplet materiałów w formie pdf., zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej, 30 dni dostępu do nagrania ze szkolenia.

Szkolenia stacjonarne otwarte:
udział w zajęciach, komplet materiałów, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia oraz przerwy kawowe.

Ceny podane w ofercie szkoleń są cenami netto, do których doliczany jest 23% VAT. W formularzu zgłoszeniowym podane są ceny brutto.

Promocje będą dostępne w określonych terminach przez usługodawcę i będą wyświetlać się automatycznie w Formularzu Zgłoszeniowym, zmniejszając odpowiednio cenę.

3.3 Odwołanie uczestnictwa

Usługobiorca może wycofać Uczestnika z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów na 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia stacjonarnego. Po upływie tego terminu Usługobiorca zapłaci 50% ceny za szkolenie. Brak odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie Usługobiorcy pełnymi kosztami uczestnictwa tj. 100% ceny.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o przeprowadzenie szkolenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia, jeśli 

W przypadku, gdyby Konsument przed dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonał jakiejkolwiek płatności na rzecz Usługodawcy, zapłata ta zostanie mu zwrócona niezwłocznie (nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem Szkolenia, że po spełnieniu Szkolenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca/Konsument wysłał formularz odstąpienia od umowy na adres e-mail: biuro@progression.pl.

Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Progression Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Głowackiego 28/705, 10-448 Olsztyn, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0001052764, NIP: 7393988488, REGON: 526226168

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących usług:  ___________
Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:
Imię i nazwisko uczestnika/ów: ___________
Nazwa Usługobiorcy  (Płatnika):___________
Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Usługi.

data i podpis Usługobiorcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:
Informujemy, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies dostępną w Serwisie.

3.4 Odwołanie szkolenia przez Usługodawcę

W terminie do pięciu dni przed terminem Szkolenia Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy nie zbierze się minimalna ilość Uczestników konieczna do przeprowadzenia Szkolenia Stacjonarnego.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Usługodawca składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail. Usługodawca może zaoferować alternatywny termin szkolenia. Jeśli Usługobiorca potwierdzi chęć udziału w nowym terminie, powstaje nowa umowa, która obowiązuje na warunkach poprzedniej, uwzględniając wszelkie zmiany wynikające z nowej propozycji. Brak odpowiedzi lub odmowa przyjęcia nowego terminu przez 3 dni skutkuje obowiązkiem zwrotu wpłaconych środków przez Usługodawcę w ciągu 7 dni.

W razie, gdy szkolenie nie może się odbyć z powodów losowych (np. niedyspozycja trenera lub inne nieprzewidziane okoliczności), Usługodawca ma prawo zmienić termin szkolenia bez zachowania terminu pięciu dni przed terminem Szkolenia. Uczestnicy będą poinformowani o tej zmianie niezwłocznie. W takiej sytuacji Usługodawca zaproponuje alternatywny termin szkolenia.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów transportu publicznego i prywatnego itp.

Szkolenia prowadzone przez Usługodawcę odbywają się zgodnie z programem umieszczonym w Serwisie, przy czym Usługodawca może dostosować program w trakcie, uwzględniając potrzeby zgłoszonych uczestników.

4. Szkolenia zamknięte 

4.1 Zgłoszenie na szkolenie

Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest kontakt Usługodawcy poprzez Formularz Kontaktowy, Bezpłatną Konsultację lub kontakt bezpośredni. Następnie w drodze analizy potrzeb klienta wszelkie warunki szkolenia zostają ujęte w indywidualnej Umowie o szkolenie.

Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy warunków Umowy o szkolenie oraz informacji handlowych i organizacyjnych uzyskiwanych od Organizatora w trakcie ustalania warunków Umowy o Szkolenie oraz w trakcie jej wykonywania.

4.2 Płatności

Na podstawie umowy w formie pisemnej Usługodawca i Usługobiorca mogą ustalić płatność za Szkolenie z dołu, po odbytym Szkoleniu. W takim przypadku termin płatności wynika z treści umowy.

Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przesłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w treści Umowy.

4.3 Odwołanie szkolenia

W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Usługodawcy, Usługobiorca otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 14 dni od daty odwołania szkolenia. W tym przypadku Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Usługobiorcy koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

5. Usługi doradcze 

Usługa doradcza, świadczona przez Usługodawcę jest dedykowana indywidualnie każdemu Usługobiorcy poprzez podpisanie Umowy indywidualnej i jest realizowana przez wykwalifikowaną kadrę.

Zakres Usługi, terminy oraz płatności są określone w Umowie indywidualnej z Usługobiorcą.

Proces realizacji usług doradczych jest zawsze poprzedzony analizą potrzeb klienta, której wyniki są dokumentowane, na przykład w kontrakcie, korespondencji, karcie doradczej, notatce, czy umowie. Zawarte są w nich informacje o Usługobiorcy adekwatne do zakresu świadczonej usługi, informacje o oczekiwaniach Usługobiorcy, w szczególności dotyczące pożądanych efektów usługi i obszaru ich stosowania.

Usługodawca dba o odpowiednią dokumentację procesu doradczego, rejestrując poszczególne etapy realizacji usługi. Usługi doradcze mogą być realizowane zarówno w formie tradycyjnej, jak i w formie elektronicznej (online).

6. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

Usługobiorca jest odpowiedzialny za prawdziwość oraz zgodność danych podawanych w Formularzach Zgłoszeniowych Serwisu.

Uczestnik szkolenia ma prawo do:

Realizacji programu szkoleniowego zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Usługodawcę.

Odbioru szkolenia w komfortowych warunkach, w tym dostępu do odpowiedniej przestrzeni, oświetlenia, braku zakłóceń, dostępu do sanitariatów oraz odpowiedniej aranżacji sali.

Korzystania z pomocy dydaktycznych dostosowanych do tematyki szkolenia, takich jak projektor czy flipchart.

Otrzymywania niezbędnych materiałów szkoleniowych w formie drukowanej lub elektronicznej.

Otrzymywania zaświadczenia o udziale w szkoleniu, jeśli przewiduje to program szkolenia.

Wyrażenia opinii na temat szkolenia i prowadzącego je trenera poprzez wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej.

Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po wcześniejszym powiadomieniu Usługodawcy zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.

7.Obowiązki i Prawa Usługodawcy

Usługodawca gwarantuje, że posiada wymaganą wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje wykwalifikowanym zespołem specjalistów, aby świadczyć usługi szkoleniowe i doradcze na najwyższym poziomie. Usługodawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z należytą starannością oraz do dostarczenia uczestnikom wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych.

Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji szkoleń, w tym komfortowych warunków lokalowych i dostępu do niezbędnych pomocy naukowych.

Usługodawca wyda uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, pod warunkiem uczestnictwa i realizacji programu szkolenia.

Usługodawca może prosić uczestników o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej w celu oceny jakości przeprowadzonej Usługi.

Usługodawca ma prawo do powierzania wykonania usług osobom trzecim, bez konieczności uzyskania zgody usługobiorcy, przy czym pozostaje odpowiedzialny za ich działania tak, jak za działania własne.

Usługodawca ma prawo do wykluczenia uczestnika ze szkolenia lub nieprzyjęcia jego zgłoszenia w przypadkach, gdy:

– Usługobiorca nie uiścił wymaganej opłaty.

– Istnieje podejrzenie, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

– Stan zdrowia uczestnika może stanowić zagrożenie dla jego lub innych osób (np. podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

– Uczestnik nagrywa szkolenie bez zgody Usługodawcy.

– Zachowanie uczestnika jest niezgodne z ogólnie przyjętymi normami lub zakłóca przebieg szkolenia.

W przypadku wykluczenia uczestnika szkolenia z powodów wymienionych powyżej, opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi, a nieobecność uczestnika jest traktowana jako nieusprawiedliwiona.

8. Ochrona danych osobowych

Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności i Cookies, znajdująca się pod adresem:

https://www.progression.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

8.1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu www.progression.pl jest Progression Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Głowackiego 28/705, 10-448 Olsztyn, wpisana do KRS pod numerem 0001052764. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@progression.pl oraz pod adresem korespondencyjnym wskazanym w definicji Usługodawcy.

8.2. Przetwarzanie danych

Dane osobowe Usługobiorcy są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, obsługi zapytań, marketingu produktów i usług Usługodawcy oraz w innych celach określonych odrębną zgodą Usługobiorcy.

Dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

8.3. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

W celu realizacji powyższych praw, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem danych poprzez podane w pkt. 7.1 środki komunikacji.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Poufność

Zabronione jest rejestrowanie obrazu i dźwięku w trakcie zajęć realizowanych w ramach Szkolenia bez wyraźnej zgody osoby prowadzącej. Usługobiorca zobowiązany jest do zobligowania Uczestników do nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim otrzymanych przez nich materiałów w ramach Umowy, do nierejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie szkolenia.

10. Utrwalanie wizerunku

Usługodawca informuje, że podczas Szkoleń może rejestrować i utrwalać wizerunek Uczestników, co jest akceptowane przez Usługobiorcę przy wypełnianiu Formularza Zgłoszeniowego lub podpisywaniu Umowy. Uzyskane materiały mogą być używane przez Usługodawcę w celach dokumentacji wewnętrznej i doskonalenia procesów, na stronie Serwisu czy w mediach społecznościowych oraz w celach promocyjnych lub reklamowych. Zgoda na wykorzystanie może być cofnięta przez Usługobiorcę w każdym czasie, wysyłając informację na adres: biuro@progression.pl

11. Prawa autorskie

Serwis jest własnością Usługodawcy. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.

Materiały udostępniane Uczestnikom stają się ich własnością pod względem fizycznym, jednak prawa autorskie pozostają własnością Usługodawcy. Zawartość materiałów jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)) i ich kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja czy tłumaczenie jest zabronione. Materiały mogą być używane tylko prywatnie i niekomercyjnie, przy zachowaniu informacji o autorstwie.

12. Reklamacje

Każdy Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usługi w terminie 14 dni roboczych od daty realizacji Usługi. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź na adres e-mail biuro@progression.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu Usługobiorcy, adres siedziby, szczegóły na temat przedmiotu reklamacji, uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji oraz oczekiwania względem Usługodawcy.

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania przez Usługodawcę.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia reklamacji w sytuacji, gdy zostanie ona przekazana po terminie lub gdy będzie wynikała z braku znajomości klauzul obecnych w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie będzie kompletne w zakresie powyższych danych, Usługodawca przydzieli Usługobiorcy termin 7 dni na przesłanie korekty zgłoszenia reklamacyjnego.

13. Referencje

Postanowienia niniejszego punku nie mają zastosowania dla Usługodawców będącymi Konsumentami.

13.1 Zgoda na Wykorzystanie Materiałów

Usługobiorca korzystając z Usług oferowanych przez Usługodawcę, wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystywanie przez Usługodawcę dostarczonych materiałów, w tym logotypu firmy oraz udzielonych referencji związanych z usługami Usługodawcy, w celach marketingowych i promocyjnych.

13.2 Odpowiedzialność Usługobiorcy

Usługobiorca oświadcza, że posiada pełne prawa do używania oraz dysponowania logotypem i wszelkimi dostarczonymi materiałami, oraz że uwzględnienie ich w materiałach promocyjnych Usługodawcy nie narusza praw osób trzecich ani obowiązującego prawa. W przypadku roszczeń osób trzecich, Usługobiorca zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia.

13.3 Licencja

Przez akceptację niniejszego punktu, Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie dostarczonych materiałów, w tym logotypu i referencji, w różnych formach i na różnych polach eksploatacji, w tym także poprzez publikowanie ich na stronie internetowej Usługodawcy, w serwisach społecznościowych i innych materiałach marketingowych, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

13.4 Wycofanie Zgody

Usługobiorca może w każdym czasie wycofać zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę dostarczonych materiałów, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność wykorzystania materiałów, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

14.Postanowienia końcowe

14.1 Zmiany w regulaminie

Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Usługobiorcę w dowolnym momencie, przy czym wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia nowej treści Regulaminu w ramach Serwisu oraz poinformowania Usługobiorcę o zmianie treści Regulaminu w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Jeżeli zmiany w Regulaminie mają wpływ na prawa i obowiązki Usługobiorcy, Usługobiorca który nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, może rozwiązać Umowę w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie wpływa na obowiązki Usługobiorcy, zmiana Regulaminu wchodzi w życie natychmiast po publikacji Regulaminu w ramach Serwisu.

14.2 Rozwiązanie sporów

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów dotyczących Umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

14.3 Ciągłość ważności postanowień

W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne w sposób prawem przewidziany, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i skuteczne, a w miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie ma reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i Regulaminu.

14.4 Postanowienia dotyczące wyłączeń odpowiedzialności

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych Usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania uczestników szkoleń, które miały miejsce mimo zachowania należytej staranności.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez uczestników szkoleń na podstawie zdobytej wiedzy, ani za ich skutki.

Usługodawca nie odpowiada za ewentualne przerwy w realizacji szkoleń spowodowane siłami wyższymi, takimi jak: katastrofy naturalne, strajki, akty wandalizmu czy inne nieprzewidziane zdarzenia, na które Usługodawca nie miał wpływu.

Materiały szkoleniowe dostarczane uczestnikom mają charakter informacyjny i edukacyjny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem, nieprawidłowe interpretacje oraz ewentualne błędy zawarte w materiałach.

14.5 Kontakt z Usługodawcą

Wszelka korespondencja do Usługodawcy powinna być kierowana w postaci elektronicznej na adres biuro@progression.pl, telefonicznie: 798 959 667 lub drogą listowną na adres ul. Głowackiego 28/705, 10-448 Olsztyn.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2023r

Bezpośrednikontakt