Progression
Polityka prywatności i cookies

§1

Postanowienia ogólne

Korzystanie ze strony internetowej www.progression.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, plików Cookies oraz wykorzystywania technologii pojawiających się na stronie internetowej www.progression.pl

Gwarantujemy poziom ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi, zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). Dane przetwarzane będą przez czas, który pozwala na wnoszenie reklamacji lub pozwu oraz przez okres wymagany przepisami prawa. Dane wykorzystywane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.progression.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

 

§2

Definicje“RODO” – akt prawny – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 „Administrator” –  Progression Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Głowackiego 28/705 10-561 Olsztyn NIP: 7393988488 REGON: 526226168 KRS: 0001052764.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

 „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.progression.pl, jest własnością Progression Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Głowackiego 28/705 10-561 Olsztyn NIP: 7393988488 REGON: 526226168 KRS: 0001052764.

“Fanpage” – strona Progression.pl – Włączamy nowe technologie w MŚP, której administratorem na portalu społecznościowym Facebook jest Pan Michał Gumkowski, Prezes Progression Sp. z o.o.

“Profil Linked In” – strona P
rogressiON – włączamy nowe technologie w MŚP, której administratorem na portalu społecznościowym Facebook jest Pan Michał Gumkowski, Prezes Progression Sp. z o.o.§3

Dane osobowe1.     Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.     Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach wskazanych przez dane formularze.

3.     Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

3.1  W celu skorzystania z bezpłatnej konsultacji Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz kontaktowy podając dane imię nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

3.2  W celu zgłoszenia swojej kandydatury do współpracy, w formularzu „Dołącz do grona naszych ekspertów/ekspertek!” Użytkownik uzupełnia formularz podając imię, nazwisko, link do mediów społecznościowych, bądź strony internetowej, podaje dane na temat specjalizacji i wysyła plik CV bądź BIO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania tych danych osobowych znajdują się w odrębnym dokumencie na stronie z formularzem „Dołącz do grona naszych ekspertów/ekspertek!” tj. Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania informacji w procesie rekrutacji.

4.     Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

5.     Administrator przetwarza dane Użytkownika tylko jeżeli Użytkownik wyraził odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

6.     Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony www.progression.pl oraz fanpage’a i profilu Linked In Progression, mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

5.1 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda):

5.1.1 udzielania rabatu i/lub kodów promocyjnych;
5.1.2 kontaktu telefonicznego, jeśli realizacja usługi jego wymaga;
5.1.3 wykorzystywania cookies na Stronach Administratora;
5.1.4 zamieszczania komentarzy oraz opinii Użytkowników na Stronach Administratora;
5.1.5 wysyłki wiadomości;

5.2 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy):

5.2.1 dokonania wyceny usługi, a następnie wykonania usługi czy umowy;

5.2.2 rozpatrzenia reklamacji i/lub roszczeń;

 

5.3 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki wynikające z przepisów prawa):

5.3.1 wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;

5.3.2 tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO

 

5.4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora);

 

5.4.1 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

5.4.2 przechowywania nieopłaconych zamówień;

5.4.3 tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;

5.4.4 cele archiwalne i dowodowe, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą 5.4.5 służyć wykazywaniu faktów;

5.4.6 cele analityczne, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych

5.4.7 automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. Cookies, Google Analytics 4, Pixel Facebooka;

5.4.8 zarządzanie stroną internetową, grupami i stronami administratora na innych platformach;

5.4.9 badania satysfakcji z oferowanych usług;

5.4.10 prowadzenia remarketingu w social mediach;

 

 

6.     Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie informacji zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.

7.     Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

 

8.       Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili: prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

          Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym (trwałego usunięcia przetwarzanych danych), jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9.       Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.     Dane Użytkownika co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani, do państw trzecich. Wyjątki zostały opisane w niniejszym Regulaminie (patrz: pkt 16 poniżej) i w każdej tego rodzaju sytuacji Administrator dba o odpowiedni poziom ochrony danych Użytkownika. W szczególności po uchyleniu Tarczy Prywatności Administrator stosuje w umowach z podmiotami przetwarzającymi dane Standardowe Klauzule Ochrony Danych stosownie do art 46 ust. 2 lit. c) RODO.

11.     Użytkownik powinien pamiętać, że korzystając samodzielnie z platform służących do wymiany informacji i zamieszczania komentarzy (np. Facebook) przekazuje swoje dane podmiotowi kierującemu daną platformą. Prosimy o zapoznawanie się z zasadami ochrony danych ze strony tych usługodawców. jako że Administrator nie ma na te kwestie żadnego wpływu.

12.     Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:

    na potrzeby dochodzenia roszczeń: do czasu ich przedawnienia, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

    przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

    do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

    do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

    do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

13.     Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

14.     Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

15.     Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

16.     Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

17.     Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

17.1      GetResponse S.A., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942075, NIP: 958146898

    w celu wysyłki newslettera i korzystania z , systemu mailingowego GetResponse;

    w celu tworzenia stron lądowania i zbierania danych kontaktowych

 

17.2.     Google LLC

–  w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail;

 

17.3     WebToLearn Sp. z o.o.

–  w celu korzystania z platformy kursowej.

 

17.4     Bitrix24 Inc. 700N. Fairfax St, Suite 614-B z siedzibą w Alexandrii,  VA 22314,    USA, zarejestrowana w Departamencie Stanu Wirginii pod numerem 2012166882, EIN: 3204884009  Voicemail: +1-703-740-8301 Email: info@bitrix24.comWebsite: www.bitrix24.com
           –  w celu zarządzania relacjami z klientem, komunikacji wewnętrznej, oraz organizacji i koordynacji projektów.

17.5     Innym podmiotom szkoleniowym, wyłącznie w przypadku realizacji projektów, w których wymagana jest taka współpraca i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji           usługi wybranej przez klienta. Nie udostępniamy danych osobowych naszych użytkowników w celach marketingowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody klienta.

 

17.6   Zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora.

 

18.     Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

19.     Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

20.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

21.     Dane osobowe Użytkownika mogą być profilowane na potrzeby marketingu, nie wymaga to jednak uzyskania odrębnej zgody Użytkownika. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu naszej oferty, którą kierujemy właśnie do Użytkownika.

22.     Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na jego prawa i wolności. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics, czy dostawcy newslettera. Konsekwencją tego będzie poznanie przez Administratora preferencji odbiorców i   odwiedzających jego stronę oraz kierowanie do nich treści dopasowanych do ich zainteresowań.

23.     W sprawach dotyczących danych osobowych, w szczególności ich ochrony, proszę zwracać się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@progression.pl§4

Technologie1.         Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1       Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2       Wbudowany kod Google Analytics oraz Google Tag Manager – w celu analizy statystyk i ruchu na Stronie. Google Analytics oraz Google Tag Manager korzystają z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

1.3       Serwis świadczy usługę retargetingu spersonalizowanego wykorzystując technologię Meta Pixel, dzięki czemu może precyzyjniej określić odbiorców treści reklamowych w oparciu o działania użytkownika na stronie.

2.         W celu korzystania ze strony internetowej www.progression.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1       Urządzenia z dostępem do sieci Internet.

2.2       Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3       Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

§5

Odpowiedzialność za treści1.     Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych w związku z brakiem możliwości ich indywidualizacji i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się drogą mailową biuro@progression.pl

2.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

3.     Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Progression Sp. z o .o. Spółka nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§6

Polityka cookies1.      Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji. Wyjątek stanowią informacje zawarte w plikach cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3.1    dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika;

3.2    optymalizacji korzystania ze Strony;

3.3    rozpoznania urządzenia Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia Strony, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;

3.4    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania Użytkowników ze Strony w celu doskonalenia zawartości.

 

4.    W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

4.1 Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.2 „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

5.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

5.2 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

5.3 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

5.4 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.    Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

7.    Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 

 

Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich: Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, LinkedIn.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Data publikacji Polityki Prywatności i Cookies: 15.09.2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2023 r. 

Bezpośrednikontakt